Cân sàn điện tử cân gia súc,cân lợn ,cân động vật
Công nông lâm ngư nghiệp • Vĩnh Phúc