Len chân tường - len nhôm chân tường
Xây dựng, nội ngoại thất • Đồng Nai
370 nghìn