Pallet nhựa 1100 x 1100 x 150 mm, Pallet nhựa xuất khẩu,
Công nông lâm ngư nghiệp • Thái Nguyên
1 nghìn